Carregant

Característiques

Fitxatge

Presencial o remot

L’aplicació MyProductium permet fitxar tant des de l’oficina com des de qualsevol altre lloc a través d’un dispositiu mòbil.

Entrades i sortides localitzades

Controla l’entrada i sortida dels treballadors i el lloc des d’on s’han realitzat els registres.

Amb internet o sense

Les dades es guarden automàticament si el dispositiu no té accés a internet en el moment del fitxatge. Pots descarregar-les quan es reestableixi la connexió.

Control horari

Control d'hores

Permet controlar el total d’hores treballades, hores extra, absències (estiguin justificades o no), entre d’altres opcions, per a cadascun dels teus treballadors. L’empleat també en tindrà accés.

Origen i edició dels fitxatges

Comprova des d’on s’han realitzat els fitxatges dels treballadors (fitxador, app mòbil o web) i si el registre ha estat editat.

Informes

Visualitza i exporta a Excel totes les dades registrades. Permet obtenir informes molt detallats i filtrar múltiples camps per a un major anàlisis.

Calendari laboral i vacances

Calendari laboral de l’empresa

Configura el calendari anual de l’empresa amb els festius i les jornades de treball corresponents.

Dies de vacances

Personalitza els dies de vacances en funció de les vacances per tancament de l’empresa i les que pertoquen a cada empleat en funció del seu contracte. També es poden restringir els dies que l’empresa no permet agafar vacances.

Sol·licitar vacances

Els empleats poden demanar dies de vacances a través de l’aplicació web. L’administrador les pot aprovar o denegar després de rebre la notificació corresponent.

Gestió d'absències

Personalitzable

Configura els diversos tipus d’absències i gestiona les baixes, permisos i absentisme que afecta a cada treballador.

Seguiment en temps real

Pots saber, a temps real, quins treballadors són al seu lloc de treball i quins no.

Informes

L’aplicació permet extreure llistats segons el tipus d’absència, per treballador o globals de tota l’empresa. Exporta fàcilment totes aquestes dades a un fitxer excel.

Gestió RRHH

Treballadors

Dóna d’alta els treballadors amb les seves dades i horari laboral.

Contractes i convenis

Gestiona els contractes dels treballadors i adjunta els convenis.

Categories

L’aplicació també permet classificar els treballadors per categories.

Creació o control de tasques

Creació

Permet crear de manera personalitzada les tasques a realitzar i assignar-les a un empleat.

Control d'hores

Controla les hores d’inici i final de cada tasca i la localització dels registres.

Informes

Controla les tasques realitzades i les hores dedicades a cadascuna d’elles a través de l’extracció d’informes que també et permeten filtrar per tipus de tasca.